Your Chester and North Wales Education Officer

Eve Harvey

“Ymarferol, grymusol, cyffrous, creadigol ac yn yr awyr agored!”

Dyma sut mae Eve yn disgrifio’r cyfleoedd byd go iawn, trawsgwricwlaidd sy’n agored i ddysgwyr mewn coetiroedd lleol. Mae Eve yn mwynhau plannu a chofleidio coed! tra’n cydnabod pwysigrwydd rheoli coedwigaeth yn gynaliadwy, gwerthfawrogi coed fel adnoddau pren, bywyd gwyllt, a lles.

Yn rhannu angerdd y Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol tuag at Teaching Trees gyda balchder, mae Eve yn hwyluso gweithdai gydag ysgolion a grwpiau yn Swydd Gaer a Gogledd Cymru.

Ebost: eve.harvey@teachingtrees.org.uk 

 

“Hands on, empowering, exciting, creative and outdoors! “

Is how Eve describes the real world, cross- curricular opportunities open to learners in local woodlands.

Eve enjoys planting and hugging trees! whilst recognising the importance of sustainable forestry management, valuing trees as a timber, wildlife, and wellbeing resource.

Proudly sharing in the Royal Forestry Society’s passion for Teaching Trees, Eve facilitates workshops with schools and groups in Cheshire and North Wales.

Email: eve.harvey@teachingtrees.org.uk